• 801 429 429
  • 800 909 909
  • wersja angielska
  • eBOK

Proces rekrutacji


Początkiem procesu rekrutacji jest analiza wewnętrznych zasobów kadrowych – to jeden z istotnych aspektów polityki personalnej G.EN. GAZ ENERGIA, która koncentruje się na promowaniu pracowników wewnątrz organizacji i na ich awansowaniu. Po zakończeniu rekrutacji wewnętrznej, przeprowadzamy rekrutację zewnętrzną.

Poniżej przedstawiono stosowany przez Spółkę proces rekrutacji. Może on ulegać niewielkim zmianom w zależności od tego, jakich kompetencji specyficznych dla danego stanowiska G.EN. GAZ ENERGIA poszukuje.

Etapy rekrutacji i selekcji

I Etap

Podstawowym elementem każdego procesu rekrutacji jest rozpatrzenie nadesłanych dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Dokumenty weryfikowane są pod kątem zdefiniowanych wcześniej wymagań oraz pod kątem kompletności. Na podstawie informacji zawartych w dokumentach analizowane jest wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Osoby, których aplikacje przejdą pierwszy etap, zapraszane są telefonicznie do udziału w drugim etapie.

II Etap

Drugi etap procesu rekrutacji to rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez pracownika Działu Personalnego oraz przyszłego przełożonego. Celem spotkania jest ogólne zaprezentowanie Spółki i przybliżenie informacji o stanowisku, na które prowadzony jest nabór. Jednocześnie Kandydaci uzupełniają informacje zawarte w nadesłanych dokumentach. Podczas spotkania Kandydaci wykonują kilka indywidualnie dobranych zadań, tzw. próbek pracy, dzięki którym mogą lepiej pokazać swoje umiejętności i predyspozycje. Pracownik Działu Personalnego zapoznaje się ponadto z oczekiwaniami Kandydatów oraz odpowiada na ich pytania. Zależnie od specyfiki danego stanowiska pracy Kandydat może zostać zaproszony na spotkanie uzupełniające.

III Etap

Ta część wiąże się z zakończeniem procesu rekrutacji i selekcji. Osoba, która zakwalifikuje się do trzeciego etapu i okaże się najlepsza, otrzyma od Spółki propozycję współpracy.

Osoby zainteresowane pracą w G.EN. GAZ ENERGIA mogą przesłać swoje dokumenty (CV i list motywacyjny) na adres: rekrutacja@gen.com.pl.

Aktualne ogłoszenia o pracę znajdują się w zakładce Ogłoszenia.

Do każdej aplikacji należy dołączyć klauzulę:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego; zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych osobowych oraz ewentualnej ich zmiany."

Dokumenty aplikacyjne, które są odpowiedzią na ogłoszenie umieszczone przez G.EN., wykorzystywane są tylko w danym projekcie, a następnie usuwane z bazy danych.

Przesłane dokumenty, niebędące odpowiedzią na ogłoszenia Spółki, przechowywane są w Bazie Kandydatów przez rok i wykorzystywane w trakcie prowadzonych w tym okresie rekrutacji, a następnie usuwane.


do góry